Inženýring

 

 Vyřídíme vše potřebné pro klidný průběh stavebního řízení a získání stavebního povolení. Současně nabízíme možnost konzultací při pořizování potřebných věcí pro stavební povolení.


 Vyřešíme za Vás nejsnazší cestou potřebné povolení pro Vaši stavbu. S vyřizováním inženýringu, nebo-li projednávání stavebního řízení, na stavebních úřadech máme mnohaletou zkušenost. Zkoordinujeme činnosti specialistů a vyjadřujících se orgánů statní správy i vlastníků veřejné infrastruktury tak, aby celý schvalovací proces byl co nejkratší. V případech sporů nabízíme spolupráci s právníky.

 Pro vklady vlastnických práv do Katastru nemovitostí zpracováváme Prohlášení vlastníka, které vymezuje bytové / nebytové jednotky, jejich vlastníky a společné prostory bytových domů dle aktuálních stavů.


 Na základě Vámi udělené plné moci zajistíme:

  • Územní řízení určující podmínky umístění stavby v území, řešící vliv stavby na své okolí, způsob užívání, umístění i rozsah stavby a dále její napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury. V procesu územního řízení lze stavební úřad žádat o Územní rozhodnutí, Územní souhlas a Územně plánovací informaci. K žádostem je často nutné doložit zprávy o provedených průzkumech pozemku (radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, akustickou studii, studii zastínění, aj.) a vyjádření některých orgánů statní správy.
  • Stavební řízení podrobněji se zabývající vnitřním řešením stavby, dispozičním uspořádáním místností, konstrukčním systémem i materiálovým složením budovy. Popisuje způsob výstavby a nutná opatření při provádění stavební činnosti. V procesu stavebního řízení lze žádat o Stavební povolení, Ohlášení stavby, Oznámení stavby, nebo Ohlášení o odstranění stavby. Žádosti musejí být doplněny o vyjádření orgánů státní správy a další dokumenty.
  • Kolaudační řízení je proces jehož výsledkem se považuje užívání stavby. Schvalovací proces je ukončen Kolaudačním souhlasem, Oznámením o užívání stavby, nebo Oznámením změny užívání stavby. Pokud v průběhu stavby došlo k drobným změnám je nutné vypracovat dokumentaci Skutečného provedení stavby. Dojde-li k zásadním změnám, je nutné před kolaudačním řízením zpracovat dokumentaci o Změnách před dokončením stavby.


Rychlý kontakt

David Tůma, DiS.

tel: +420 608 018 349
e-mail: tuma@tuze.cz
Copyright © 2010 tuze s.r.o.